IKT pre školy - Ponuka interaktívnych tabúľ pre školy

   
 
 

Životné prostredie II (2v1, +20 A4)

1955-08

Obsah II. dielu tvorí téma voda.

[viac]

Cena bez DPH:74,17 €

DPH:14,83 €

Cena s DPH:89,00 €

Obsah II. dielu tvorí téma voda.

 Náučná tabuľa prostredníctvom farebných obrázkov, textov a prehľadne zoradených informácií prirodzeným spôsobom prebúdza v žiakoch kladný vzťah k životnému prostrediu, rozvíja schopnosť žiaka opísať a hodnotiť podmienky, bez ktorých by život na Zemi nemohol existovať. 

Environmentálna výchova

 Didaktické pomôcky sú vhodné na začlenenie do školského vzdelávacieho programu vo vzdelávacej oblasti Príroda a spoločnost a do predmetu environmentálna výchova, ako významná prierezová téma prelínajúca sa všetkymi predmetmi na prvom stupni. Rozvíjajú schopnosť žiaka analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a životným prostredím vo svojom okolí a pochopiť tak potrebu jeho ochrany.

Webdesign by abcdesign