IKT pre školy - Ponuka interaktívnych tabúľ pre školy

   
 
 

Objavujeme dejiny Slovenska - Cvičenia

pomáha žiakom precvičovať získané vedomosti z vlastivedy

[viac]

Cena bez DPH:76,67 €

DPH:15,33 €

Cena s DPH:92,00 €

Cvičenia s dynamicky sa meniacimi zadaniami a s priebežným vyhodnocovaním sú členené na 3 typy:

 • výber správnych odpovedí z otázok áno/nie
 • výber z troch možných odpovedí
 • priama činnosť žiaka s vkladaním obrázkov, textov, práca s mapou, časovou priamkou

 

Cvičenia sú rozdelené do dvoch tém a siedmich podtém:

 • Objavujeme dejiny Slovenska
  • Vládli nám
  • Ľudová kultúra
  • Významné pamiatky

 

 • Spoznávame Slovensko
  • Všeobecne o SR
  • Povrch, rastlinstvo a živočíšstvo
  • Podnebie a vodstvo
  • Premeny krajiny

 

súvisiace produkty:

Webdesign by abcdesign