IKT pre školy - Ponuka interaktívnych tabúľ pre školy

   
 

SR ochrana prírody a krajiny

  • prevedenie DUO
  • súčasťou dodávky je 15 kusov pracovných listov (A3)
[viac]

Odporúčaný produkt

Cena bez DPH:74,17 €

DPH:14,83 €

Cena s DPH:89,00 €

Obsah mapy má napomáhať:
- pri vnímaní života a prírody ako najvyšších hodnôt,
- pri budovaní ekologického vedomia,
- pri vedení k zodpovednosti za biosféru a k angažovaniu pri riešení problémov spojených s ochranou životného prostredia,
- pri komunikácii o problémoch životného prostredia a pri učení sa starostlivosti o životné prostredie na miestnej, regionálnej, európskej a medzinárodnej úrovni,
- pri pochopení dôležitosti prírody pre život – vyhubením akejkoľvek rastliny či živočícha vzniká nenahraditeľná strata.

Didaktická pomôcka je v rámci vzdelávacieho predmetu prírodoveda a vlastiveda určená pre prvý stupeň základného vzdelania a v rámci predmet geografia, biológia a prierezovej témy enviromentálna výchova je určená aj pre druhý stupeň základného vzdelávania a stredné školy.

Webdesign by abcdesign