IKT pre školy - Ponuka interaktívnych tabúľ pre školy

   
 

Späť

 

Stavba bunky, 100 x 140 cm (DUO, + 20 A4)

Náučná tabuľa STAVBA BUNKY,
je v rámci vzdelávacej oblasti Človek
a príroda určená na predmet Biológia pre druhý stupeň základného vzdelávania.
Vedie žiakov k tomu, aby si postupne osvojovali základné poznatky o stavbe tiel rastlín a živočíchov a názorne ukazuje, že základnou štruktúrou života je bunka, ktorá je nositeľkou všetkých životných funkcií.

[viac]

Cena bez DPH:74,17 €

DPH:14,83 €

Cena s DPH:89,00 €

Náučná tabuľa STAVBA BUNKY, je v rámci vzdelávacej oblasti Človek a príroda určená
na predmet Biológia pre druhý stupeň základného vzdelávania. Vedie žiakov k tomu,
aby si postupne osvojovali základné poznatky o stavbe tiel rastlín a živočíchov a názorne ukazuje, že základnou štruktúrou života je bunka, ktorá je nositeľkou všetkých životných funkcií.

Predná strana tabule sa zameriava na základnú stavbu bunky. Definuje pojem bunka, charakterizuje jednotlivé bunkové štruktúry, vysvetľuje ich funkcie. Na modeloch rastlinnej a živočíšnej bunky poukazuje na ich zhodné, ale aj odlišné časti. Rovnako približuje ich rozdielny spôsob výživy. Prináša tiež názorné ukážky mnohobunkového rastlinného
a živočíšneho organizmu, a to počnúc bunkou a končiac sústavou orgánov zabezpečujúcich život organizmu. Upozorňuje na rozdiely medzi pletivom a tkanivom.
Zadná strana tabule je určená na precvičovanie a preskúšanie učiva. Žiaci môžu na obrázkoch bez popisu určovať jednotlivé časti rastlinnej a živočíšnej bunky a rozprávať
o ich funkciách. Rovnako môžu opísať stavbu tela mnohobunkovej rastliny
a mnohobunkového živočícha.

  • formát 100x140 cm
  • prevedenie DUO
  • MAX tabuľky 20 A4

Webdesign by abcdesign